Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term “persoonsgegevens” omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze Verklaring gegevensbescherming raadplegen, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de “verantwoordelijke voor de verwerking”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn in de rubriek “Wettelijk verplichte informatie” op deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens doordat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u op ons contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen of nadat u tijdens uw bezoek aan de website toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze verstrekking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw informatie?

U hebt het recht om te allen tijde informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Indien u heeft ingestemd met gegevensverwerking, heeft u de mogelijkheid deze toestemming te allen tijde in te trekken, hetgeen gevolgen heeft voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om te allen tijde contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek “wettelijk verplichte informatie” op deze website als u vragen hebt over deze of andere kwesties in verband met gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Het is mogelijk dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden hoofdzakelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma’s noemen.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s kunt u onze Verklaring gegevensbescherming hieronder raadplegen.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). De op deze website verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina’s en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f GDPR).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en onze instructies met betrekking tot die gegevens op te volgen.

Uitvoering van een overeenkomst inzake gegevensverwerking

Om een verwerking in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming te garanderen, hebben wij met onze host een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Herroeping van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingen is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook te allen tijde uw reeds verleende toestemming herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 GDPR)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6 SECT. 1 LIT. E OF F GDPR, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, RAADPLEEGT U DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21 LID 1 GDPR).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE SAMENHANGT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21 LID 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van schendingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk wonen of werken of op de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen geldt ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht te eisen dat wij u of een derde alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of met het oog op de uitvoering van een overeenkomst, overhandigen in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking eist, gebeurt dat alleen als dat technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of aanvragen die u ons als websitebeheerder doet, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van “http://” naar “https://” en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie over en rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om op elk moment informatie te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers, alsook het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook recht hebben op rectificatie of verwijdering van uw gegevens. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in het gedeelte “Wettelijk verplichte informatie”.

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U hebt het recht om beperkingen te eisen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit te doen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres vermeld in de sectie “Informatie vereist door de wet”. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

Indien u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben wij meestal enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Zolang dit onderzoek loopt, hebt u het recht te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onwettige wijze heeft plaatsgevonden, hebt u de mogelijkheid om beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van verwijdering van deze gegevens.

Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u ze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of op te eisen, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van verwijdering ervan.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend overeenkomstig art. 21 Sectie. 1 GDPR moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om belangrijke redenen van openbaar belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden genoemd.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina’s maken gebruik van wat de industrie “cookies” noemt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie opgeslagen (sessiecookies) ofwel permanent op uw apparaat gearchiveerd (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief verwijdert of ze automatisch door uw webbrowser worden gewist.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat te profiteren van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde functies van de website zonder de cookies niet zouden werken (bijv. weergave van video’s). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatietransacties (verplichte cookies) of voor het aanbieden van bepaalde functies die u wilt gebruiken (functionele cookies) of die nodig zijn voor de optimalisatie van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten verschaffen in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt genoemd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Als uw toestemming voor de opslag van de cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van de verkregen toestemming opgeslagen (art. 6 lid 1 letter a GDPR); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en om alleen in specifieke gevallen toe te staan dat cookies worden geaccepteerd. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies worden uitgeschakeld, kunnen de functies van deze website worden beperkt.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij u afzonderlijk op de hoogte brengen in samenhang met dit gegevensbeschermingsbeleid en, indien van toepassing, uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De provider van deze website en zijn pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie omvat:

  • Het type en de versie van de gebruikte browser
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • De hostnaam van de computer die toegang heeft
  • De tijd van het serveronderzoek
  • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze weergave en optimalisering van zijn website. Daartoe moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stelt via ons contactformulier, worden de in het contactformulier verstrekte gegevens en eventuele contactinformatie door ons opgeslagen om uw vraag te behandelen en voor het geval wij nog vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. b GDPR, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of indien het noodzakelijk is precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) of op uw instemming (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) indien daarom is verzocht.

De informatie die u op het contactformulier hebt ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, uw toestemming voor de archivering van gegevens intrekt of als het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijvoorbeeld nadat wij ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit laat eventuele dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – onverlet.

Nieuwsbrief

Als u zich op onze nieuwsbrief wilt abonneren, vragen wij u uw e-mailadres op te geven. Voordat wij u de nieuwsbrief toesturen, ontvangt u een e-mail met een link. Alleen door op deze link te klikken en te bevestigen dat u de nieuwsbrief daadwerkelijk wilt ontvangen, wordt u opgenomen in onze distributielijst. Dit zorgt ervoor dat niemand anders dan u uw e-mailadres kan gebruiken om zich te abonneren op een nieuwsbrief (de zogenaamde double opt-in procedure). Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt en opgeslagen om u de nieuwsbrief te bezorgen.

5. Sociale media

Twitter plug-in

Wij hebben functies van het sociale media platform Twitter in deze website geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Terwijl u Twitter en de functie “Re-Tweet” gebruikt, worden websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Tijdens dit proces worden de gegevens ook aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij, de aanbieders van de website en zijn pagina’s, niets weten over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik van deze informatie door Twitter. Voor meer details kunt u de privacyverklaring van Twitter raadplegen op: https://twitter.com/en/privacy.

Het gebruik van Twitter plug-ins is gebaseerd op Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De beheerder van de website heeft er een gerechtvaardigd belang bij om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media. Indien een respectieve verklaring van toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b). 6 Sect. 1 lit. een GDPR. Deze toestemmingsverklaring kan te allen tijde worden ingetrokken.

Je hebt de mogelijkheid om je gegevensbeschermingsinstellingen op Twitter te resetten onder de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

6. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de beheerder van de website het gedrag van de bezoekers van de website analyseren. Daartoe ontvangt de websitebeheerder allerlei gebruikersgegevens, zoals de geraadpleegde pagina’s, de op de pagina doorgebrachte tijd, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Google kan deze gegevens consolideren in een profiel dat is toegewezen aan de desbetreffende gebruiker of het apparaat van de gebruiker.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van de gedragspatronen van de gebruiker (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van de website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt opgeslagen.

Dit analyse-instrument wordt gebruikt op basis van art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten van de exploitant te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. een toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Bijgevolg wordt uw IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar alleen in uitzonderlijke gevallen ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten aan de beheerder van deze website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in combinatie met Google Analytics van uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser plug-in

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u de privacyverklaring van Google raadplegen op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Verwerking van contractgegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten en passen de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten ten volle toe bij het gebruik van Google Analytics.

Archiveringsperiode

Gegevens op gebruikers- of incidentniveau die door Google zijn opgeslagen in verband met cookies, gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Klik voor details op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Matomo (vroeger Piwik genoemd)

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo gebruikt technologieën die het mogelijk maken de gebruiker op meerdere pagina’s te herkennen met als doel de gebruikerspatronen te analyseren (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting). De door Matomo geregistreerde informatie over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op onze server. Voorafgaand aan de archivering wordt het IP-adres eerst geanonimiseerd.

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om het webaanbod en de reclame van de beheerder te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. een toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

De door Matomo verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt niet met derden gedeeld.

Matomo deactiveren

7. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Onze website bevat video’s van de website YouTube. De beheerder van de website is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat het delen van gegevens met YouTube-partners als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus kan worden uitgesloten. Zo zal YouTube, ongeacht of u een video bekijkt, altijd een verbinding tot stand brengen met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website begint af te spelen, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daardoor wordt de YouTube-server geïnformeerd, welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat u bent begonnen met het afspelen van een video, verschillende cookies op uw apparaat plaatsen of vergelijkbare technologieën voor herkenning (bijv. vingerafdruk van het apparaat). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen aanvullende gegevensverwerkingstransacties worden gestart nadat u een YouTube-video hebt afgespeeld, waar wij geen invloed op hebben.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Krachtens art. 6 Sectie. 1 lit. f GDPR, is dit een legitiem belang. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid voor YouTube-gegevens onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts (lokale insluiting)

Deze website gebruikt zogenaamde Web Fonts van Google om een uniform gebruik van lettertypen op deze site te waarborgen. Deze Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd, zodat in combinatie met deze toepassing geen verbinding met de servers van Google tot stand wordt gebracht.

Volg deze link voor meer informatie over Google Web Fonts: https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg de Privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Via een API maakt deze website gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om het gebruik van de functies van Google Maps mogelijk te maken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar zij wordt gearchiveerd. De beheerder van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht.

Wij gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de op onze website vermelde locaties gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een rechtmatig belang zoals gedefinieerd in art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Indien een respectieve verklaring van toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b). 6 Sect. 1 lit. een GDPR. Deze toestemmingsverklaring kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u de privacyverklaring van Google raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.