Juridische kennisgevingen en gebruiksvoorwaarden

Over het bedrijf

Deze website is eigendom van HackM Industrial Services Ltd (hierna te noemen“HackM“).

Contactgegevens van het bedrijf

De maatschappelijke zetel van bovengenoemd bedrijf is gevestigd op: Suite 10745, 26/27 Upper Pembroke Street, Dublin 2, D02 X361.

Telefoonnummer: +353 (0) 16111584.

Gebruiksvoorwaarden van de website

Door de toegang tot en het gebruik van deze website stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met de volgende gebruiksvoorwaarden:

Bescherming van intellectuele-eigendomsrechten

Alle rechten op de inhoud van deze website (waaronder handelsmerken, logo’s, foto’s, teksten, tekeningen, gegevens, handelsnamen, product- of bedrijfsnamen, …) behoren toe aan HackM of aan rechtmatige derden en worden beschermd door nationale en internationale regelgeving. Voor elke reproductie, distributie, manipulatie of wijziging van de inhoud van deze website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van HackM vereist.

Beperking van de aansprakelijkheid

Deze website is algemeen van aard en is bedoeld om algemene informatie over HackM te verstrekken.

De informatie op deze website over de activiteiten en diensten van HackM wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is niet afgestemd op persoonlijke of specifieke omstandigheden. De op deze website verstrekte informatie kan derhalve niet als advies of aanbod worden beschouwd.

HackM stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de op deze website verstrekte informatie te allen tijde zo volledig, juist en nauwkeurig mogelijk is. HackM staat echter niet in voor de (blijvende) volledigheid, juistheid en nauwkeurigheid van de verstrekte informatie.

HackM behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website zonder kennisgeving aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

HackM kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de op deze website ter beschikking gestelde informatie of uit het ontbreken van informatie op deze website.

HackM kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een (tijdelijke) storing of onbeschikbaarheid van de website of voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Websites van derden

HackM kan op haar site hyperlinks naar websites of pagina’s van derden plaatsen of daarnaar verwijzen. De aanwezigheid van dergelijke hyperlinks of verwijzingen impliceert echter niet dat HackM instemt met de inhoud van deze websites of pagina’s van derden. HackM kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken van deze websites of pagina’s van derden of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze gebruiksvoorwaarden en (het gebruik van) deze website is het Ierse recht van toepassing. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het district Cork bevoegd.